Privacy

Wersja Polska

English version

Polityka prywatności

Myvimu Spółka z o.o. szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności i dba o bezpieczeństwo przekazywanych przez użytkownika danych. Firma dołoży wszelkich starań by każdy użytkownik serwisu www.myvimu.com mógł poczuć się bezpiecznie na stronach Mojego Wirtualnego Muzeum.

Zbierane dane

Dane pobierane od użytkownika

Aby można było korzystać z usług jakie dostępne są w ramach serwisu, wymagana jest rejestracja. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane: login (nazwa użytkownika), hasło, potwierdzenie hasła, adres e-mail a także zaznaczyć płeć i określić przedział wiekowy.

Dane zbierane przez system

Automatycznie pobierane są ogólnodostępne dane dotyczące statystycznego użytkownika, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki, czas wizyty.

Cookies

Prawidłowa obsługa strony www.myvimu.com wymaga włączonej obsługi plików Cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę użytkownika, które uproszczają użytkowanie serwisu. Informacje, jakie przechowujemy w "ciasteczkach" to dane potrzebne do logowania a także język, w jakim użytkownik zdecydował się korzystać ze strony. Cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika.

Sposób wykorzystywania danych

Właściciel serwisu zastrzega, że dane są gromadzone jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania serwisu MyViMu i innych serwisów skojarzonych spółki MyViMu. W żadnym wypadku nie udostępniamy danych o użytkownikach podmiotom trzecim. Użytkownik ma prawo do wglądu i do zmiany danych osobowych w każdej chwili. Edytować można wszystkie informacje z wyjątkiem nazwy użytkownika - loginu. Dane zebrane automatycznie mogą zostać wykorzystane przy analizie zachowań użytkowników na stronach serwisu. W przypadku poważnego wykroczenia, nadużycia, czy w innej sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy prawa polskiego, dane o użytkowniku mogą zostać przekazane organom państwowym (w tym organom kontroli skarbowej), wyłącznie na ich żądanie.

Zabezpieczenie danych

Dane, powierzone nam przez użytkownika są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe nie są udostępniane publicznie. Jedynie login użytkownika jest ogólnodostępny. Formularze, które wymagają podania danych osobowych umieszczone są w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie z nimi jest szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Prawa autorskie do fotografii oraz prawa własności chronione są licencjami Creative Common (więcej na stronie help/category/16), a wszelkie opłaty dokonywane są przy użyciu systemy Paypal - bez możliwości ujawnienia danych osobom postronnym.

Kwestie techniczne

Na naszym serwerze zbierane są logi. Są to informacje zawierające Twój numer IP, host, dostawcę internetu, przeglądarkę. Logowany jest również czas spędzony na stronie oraz system z jakiego korzystasz. Większość z tych informacji wykorzystywane jest w celach technicznych oraz przy prowadzeniu statystyk. Na Twoim komputerze przechowywane są również pliki Cookie. Zawierają informacje będące pomocne przy ponownym logowaniu. Pliki są w pełni bezpieczne i nie stwarzają niebezpieczeństwa dla Twoich danych. W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików Cookie, jednak może to wpłynąć na funkcjonowanie serwisu, tj. niektóre strony nie będą wyświetlane poprawnie lub serwis nie będzie posiadał pełnej funkcjonalności.

Kontakt z serwisem

Dla wygody użytkowników stworzone zostały różne możliwości kontaktu z serwisem. Jedną z opcji jest wypełnienie i wysłanie przygotowanego na tę okoliczność formularza. Druga możliwość to wysłanie listu elektronicznego na podany na stronie adres e-mail.

Firma MyViMu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Wioślarskiej 16 zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: myvimu@myvimu.com

English version

Privacy Policy

MyViMu Spółka z o.o. shall respect the Users’ right to protection of privacy, and ensure the security of the data submitted by the User. The Company shall use its best efforts to ensure that each User of the website www.myvimu.com could feel securely on the webpages of My Virtual Museum.

Zbierane dane

Data Obtained from the User

Aby można było korzystać z usług jakie dostępne są w ramach serwisu, wymagana jest rejestracja. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane: login (nazwa użytkownika), hasło, potwierdzenie hasła, adres e-mail a także zaznaczyć płeć i określić przedział wiekowy.

Data Collected by the System

Publicly available data concerning the statistical User are obtained automatically, including: IP address, type of browser used and the duration of a visit.

Cookies

In order to be able to make proper use of the Website www.myvimu.com, cookies must be enabled in the User’s browser. Cookies are small text files stored by the User’s browser, which simplify the use of the Website. The information we store in the cookies include the data needed to log in, and a language selected by the User in order to make use of the Website. Cookies do not contain the User’s personal data.

The Terms of Data Use

The Website Owner stipulates that the data shall be gathered only in so far as this is necessary for proper operation of the Website MyViMu and other associated websites of the MyViMu Company. Under no circumstances shall we make the data on Users available to third parties. The User has the right to view and modify his/her personal data at any time. All information can be edited except for the User’s name, i.e. the login. The data gathered automatically may be used for analysis of Users’ behaviour on the webpages of the Website. In case of a serious offence, abuse or other situation provided for in provisions of Polish law, the data concerning the User may be directed to the State authorities (including tax audit authorities), exclusively upon their request.

Data Security

The data entrusted to us by the User are adequately secured against unauthorised access. Personal data shall not be made available to the public. Only a User’s login shall be publicly available. The forms where providing personal data is required are placed in a secure section of the Website, and establishing a connection with them is encrypted using the SSL protocol. The copyright to photographs, as well as property rights, shall be protected by Creative Commons Licence (more information), and all payments shall be made using the PayPal system, without the possibility of unauthorised disclosure.

Technical Issues

Logs are gathered on our server. These contain information including your IP number, host, Internet provider and a browser used. The duration of a webpage visit, as well as the system used, are also logged. Most of this information is used for technical purposes and for maintaining statistics. Moreover, cookies are stored on your computer. These contain information which is helpful when re-logging in. The files are completely safe and pose no danger to your data. Cookies can be disabled at any time, though this may have adverse effects on the operation of the Website, i.e. some pages will not be displayed properly, or the Website will not have full functionality.

Contact with the Website

For Users’ convenience, various forms of contact with the Website have been established. One of the options is to complete and send a relevant form. Another option is to send a message to the e-mail provided. The company MyViMu Sp. z o.o., having its registered office at ul. Wioślarska 16 in Gdynia, Poland, reserves the right to amend the Privacy Policy by means of publishing a new Privacy Policy. In case of further questions, please contact: myvimu@myvimu.com

Ta witryna korzysta z plików cookies. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. Zamknij komunikat