Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich – 2012

W niedzielę 3 czerwca 2012 r. po raz jedenasty zostaną wręczone Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia można zgłaszać do 15 kwietnia.

Laureaci Honorowej Nagrody w roku 2011 (od lewej): Sergiusz Wilk, Jolanta Urbaniak, Danuta Marciniak, Sławomir Kordaczuk, Izabela Urbaniak, Jan Waluś, Tomasz Kozłowski, Matylda Selwa (odbiera Honorową Nagrodę w imieniu Jerzego Soboty), Adam Zając, Stanisław Hyży, Leszek Koziorowski

Wszystkie zainteresowane organizacje  kolekcjonerów i muzea prosimy o zgłaszanie swoich kandydatów do Honorowej Nagrody. Rozpatrywane będą wnioski, które nadesłane zostaną do Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach do 15 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Można też wniosek przesłać mailem lub faksem, nie później niż 15 kwietnia. W tym przypadku wersja papierowa wniosku, podpisana przez upoważnione osoby, musi trafić do muzeum nie później niż 24 kwietnia.

Insygnia Nagrody – pierścienie i dyplomy wręczone zostaną laureatom podczas XI Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w dniu 3 czerwca (niedziela) w muzeum krośniewickim.

Formularz wniosku można pobrać na stronie www.muzeumkrosniewice.pl  i wypełnić komputerowo, wydrukowany podpisać, lub wydrukować formularz i w całości wypełnić ręcznie. Do wniosku powinny zostać dołączone materiały ilustrujące najważniejsze (!) osiągnięcia kolekcjonerskie kandydata.

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić na numer 24 2523347. Można też zadawać pytania przez pocztę e-mail: muzeumkrosniewice@wp.pl.

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
Plac Wolności 1
99-340 Krośniewice

www.muzeumkrosniewice.pl

 

Jerzy Dunin – Borkowski

Urodził się 27 XI 1908 r. w Krośniewicach. Był synem Władysława, miejscowego farmaceuty i Zdzisławy Bacciarelli, wywodzącej się z rodziny słynnego malarza – Marccello Bacciarellego. Przed II wojną światową ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W stolicy zamieszkał na stałe. Podczas wojny działał w szeregach Armii Krajowej, był uczestnikiem powstania warszawskiego. W czasie tych walk zniszczeniu uległa poważna część ówczesnych zbiorów kolekcjonera. Po zakończeniu wojny, początkowo mieszkał w Warszawie. Od 1947 r. osiadł na stałe w Krośniewicach, jednocześnie studiował farmację w Łodzi. Od początku lat pięćdziesiątych do 1978 r., prowadził “Aptekę pod Łabędziem”. Zmarł 23 VII 1992 r., pochowany jest na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Od wczesnej młodości jego wielką pasją było kolekcjonerstwo, której poświęcił całe swoje życie. Znany był jako jeden z największych kolekcjonerów polskich XX w. W ciągu kilkudziesięciu lat zgromadził około 15 000 dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego, archiwaliów, numizmatów i pamiątek po wybitnych Polakach oraz wielotysięczny cenny księgozbiór, z kilkoma inkunabułami.

Po 1950 r. J. Dunin – Borkowski prezentował swoje cenne zbiory, w Krośniewicach, w słynnym nie tylko w Polsce, prywatnym Muzeum nad Apteką. Przez kilkadziesiąt lat miejsce to było prawdziwą mekką dla polskich kolekcjonerów. W 1965 r. został uhonorowany buławą i tytułem “Hetmana Kolekcjonerów Polskich”. Ponadto, posiadał godność członka honorowego wielu stowarzyszeń kolekcjonerskich, regionalnych i naukowych. Był również kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz wielu innych odznaczeń, odznak honorowych, medali pamiątkowych i nagród. W dniu 24 X 1978 r. przekazał swoją kolekcję państwu polskiemu. Został wówczas dożywotnim kuratorem, powstałego w wyniku darowizny, Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

W końcu lat sześćdziesiątych J. Dunin – Borkowski ustanowił prywatną honorową nagrodę – pierścień “Digno amicitiae”, (Godny przyjaźni) wręczany wybitnym kolekcjonerom i przyjaciołom Jego domu. Jej kontynuacją jest ustanowiona w 2002 r., Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin – Borkowskiego, którą corocznie podczas Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów honorowani są w Muzeum kolekcjonerzy, instytucje i stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia kolekcjonerskie i popularyzację tej idei oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i zagranicą.

Zachęcamy do osobistej analizy własnych dokonań i zgłaszanie kandydatur do Nagrody.

redakcja serwisu MyViMu.com