MyViMu Patronem Medialnym Forum Instytucji Kultury – Konferencja Problemy Cyfryzacji Zasobów Muzeów, Bibliotek i Archiwów

Serdecznie zapraszamy naszych Użytkowników i Współpracujące Instytucje do uczestnictwa w konferencji organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie. Jako patron medialny,  MyViMu.com ma przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych o tym niezwykłym wydarzeniu, promującym szeroki dostęp do zasobów kultury materialnej i informować na bieżąco o na pewno ważkich dla rozwoju dygitalizacji zbiorów efektach tego spotkania.

 

W imieniu Centrum Promocji Informatyki, zapraszamy do udziału w

 

Forum Instytucji Kultury

PROBLEMY CYFRYZACJI ZASOBÓW MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW

Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, 19 października 2011 r.

 

Pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i patronatem medialnym  My Virtual Museum

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

https://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/fik/formularz_pr_Myvimu.php

PROGRAM

 

09:30 Otwarcie Forum przez Pana Profesora Wojciecha Cellarego

 

09:45 Dyskusja panelowa: Cyfryzacja zasobów a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy:

Gospodarka to sprzedaż dóbr i świadczenie usług za pieniądze. Gospodarka oparta na wiedzy polega na sprzedaży wiedzy, a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy – sprzedaż wiedzy przez Internet. Jak sprzedaż wiedzy przez Internet wpłynie na społeczeństwo?

Duża część wiedzy ma charakter kulturowy. Czy istnieje sprzeczność między gospodarką a kulturą? Jak cyfryzacja zasobów kulturowych i możliwość jej udostępniania przez Internet wpłynie na społeczeństwo i gospodarkę?

Dotychczas twórczość miała przede wszystkim charakter autorski, a prawa autorskie były chronione i eksploatowane gospodarczo. Jaka będzie przyszłość twórców w świetle rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy? Czy twórczość będzie darmowa, a korzyści gospodarcze przejmą pośrednicy?

Moderowanie dyskusji: dr Edwin Bendyk, prof. dr hab. Wojciech Cellary

 

10:30 Prezentacja Partnera Forum firmy EPSON.

 

11:00 Prezentacja Partnera Forum firmy IBM.

 

11:30 Przerwa na kawę – konsultacje w stoiskach firm

 

11:50 Wykład: Standardy procesu digitalizacji:

W prezentacji zostaną przedstawione wybrane standardy i zalecenia. Omówione zostanie ich znaczenie. Prezentacja oparta będzie na materiałach zawartych w opracowaniu: „Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego”, udostępnionym w bibliotece cyfrowej Politechniki Warszawskiej bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra, oraz na materiałach zebranych w toku prac dotyczących digitalizacji materiałów audiowizualnych.

dr Grzegorz Płoszajski, Politechnika Warszawska, Biblioteka Główna Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej

 

12:20 Prezentacja Sponsora Forum firmy Rodan Systems.

 

12:50 Wykład: Cyfrowe biblioteki i archiwa – w świetle polskiego i europejskiego prawa autorskiego:

Podstawowe założenia ochrony utworów wykorzystywanych w bibliotekach i archiwach. Jak ustalić czy materiał podlega ochronie autorskoprawnej?

Podmioty prawa autorskiego – jak ustalić komu i jakie prawa przysługują do materiałów wykorzystywanych w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych? Czy rozwiązanie problemu utworów osieroconych jest możliwe?

Uregulowania unijne dotyczące zbiorów bibliotecznych i archiwalnych (m.in. dyrektywa 2001/29 o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym; Green paper – prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy z 2008 r.; przygotowany dla Komisji raport grupy Sages z 2011 r.; strategia Komisji Europejskiej dotycząca praw własności intelektualnej z 2011 r.).

Rola polskiej ustawy o prawie autorskim w procesie tworzenia cyfrowych archiwów i bibliotek – czy dozwolony użytek z art. 28 pr. aut. jest zgodny z prawem unijnym? Czy dozwolony użytek z art. 28 pr. aut. należycie zabezpiecza interesy bibliotek i archiwów ?

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Uniwersytet Jagielloński Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Uniwersytet Jagielloński

 

13:20 Przerwa, poczęstunek – konsultacje w stoiskach firm

 

14:00 Dyskusja panelowa: Cyfryzacja dzieł kultury – konsekwencje cywilizacyjne – przemiany mentalne i społeczne (psychologiczne aspekty cyfryzacji):

Internet jako dominujące medium w komunikacji społecznej.

Wspólne terytorium cyfrowe.

„Miękkie” technologie kulturowe.

Społeczne tworzenie rzeczywistości oraz technologii – jako przyszłość nowych mediów.

Waga kompetencji sieciowych.

Analityka sieciowa – porządkowanie i organizowanie informacji.

Kultura konwergencji a nadmiar informacji.

Moderowanie dyskusji: prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński,

prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek

 

14:45 Wykład: Udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego przez Internet. Ochrona danych w zbiorach cyfrowych.

dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Gdański

 

15:15 Przerwa na kawę – konsultacje w stoiskach firm – pokaz w Planetarium

 

16:00 Trzy Sesje Tematyczne (każda 80 minut w oddzielnych salach, równolegle)

 

Sesja: Wirtualne Muzea, moderator sesji: Prof. Dr hab. Dorota Folga-Januszewska

16:00 Wykład: Cyfryzacja w procesie konserwacji zasobów muzealnych i dziedzictwa:

Wprowadzenie: ewolucja standardów dokumentacji i cyfryzacji w muzeach po 2000 r.

(teza: Coraz większe możliwości dokumentacji cyfrowej obiektów muzealnych prowadzą do rozszerzenia wymagań w zakresie oprogramowania oraz podniesienia kwalifikacji opisu, w tym rozpoznania materiałowego i konserwatorskiego).

Rola dokumentacji konserwatorskiej w procesie gromadzenia danych o obiektach.

(teza: Dokumentacja konserwatorska w postaci cyfrowej staje się jednym z najważniejszych obszarów dokumentacji obiektowej i podstawą do badań naukowych)

Wielość i złożoność technologii konserwacji.

(teza: Badania konserwatorskie korzystają z programów specjalistycznych w zakresie fizyki, chemii, biochemii, badań molekularnych , medycyny, badań nad środowiskiem i jego skażeniem. Różnorodność stosowanego oprogramowania (np. różni producenci aparatury laboratoryjnej) powoduje wiele problemów w zakresie dokumentacji i jej standardów. Działania muzeów powinny zmierzać do uzgodnienia nie tylko podobnych standardów opieki nad zbiorami, ale także podobnych metod ich oceny.

Monitoring klimatu i środowiska.

(teza: Potrzebne jest opracowanie podobnych metod badań oraz standardów wymiany informacji na ich temat).

Konserwator – artysta i konserwator-badacz – cyfryzacja i rejestracja procesu konserwacji

(teza: Jednym z najtrudniejszych problemów jest odmienne traktowanie roli konserwatora, z jednej strony – jako artysty, zachowującego tajemnicę procesu, z drugiej strony – badacza dokumentującego te procesy. Zarówno jedna jak i druga postawa ma wpływ na bezpieczeństwo wiedzy o obiekcie, ważne jest rozpatrzenie zagadnień przeciwdziałania falsyfikatom i produkcji kopii).

Model idealny: cyfryzacja badań konserwatorskich w sieci.

(teza: Idealny model cyfryzacji badań i procesów konserwatorskich to stworzenie oprogramowania do wymiany informacji na poziomie „pozaobiektowym”).

Prof. Dr hab. Dorota Folga-Januszewska

 

16:20 Prezentacja firmowy Ontia.

 

16:40 Studium przypadku: Cyfryzacja obszarów otwartych – muzea rezydencjonalne w otoczeniu przyrody:

Zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie-muzeum w otoczeniu przyrody.

Potrzeba cyfryzacji przestrzeni otwartej.

Dane opisujące przestrzeń otwartą – pozyskiwanie i wykorzystywanie.

Zarządzanie zbiorem cyfrowym – GIS dla muzeum.

Kierunki rozwoju

Waldemar Markiewicz, kierownik Działu Dokumentacji, Muzeum Pałac w Wilanowie

 

17:00 Wykład: Sfederowane muzea wirtualne:

Problemy w rozwoju muzeów wirtualnych:

problemy organizacyjne

problemy finansowe

problemy z nastawieniem do technologii

Koncepcja sfederowanych muzeów wirtualnych:

organizacja sfederowanego muzeum wirtualnego

poziomy organizacji

wirtualne muzea regionalne vs. ponadregionalne

Modele biznesowe.

dr inż. Wojciech Wiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Sesja: Cyfrowe Biblioteki, moderator sesji: dr Henryk Hollender

 

16:00 Wykład: Polskie biblioteki cyfrowe na tle europejskim:

Regulacje unijne dotyczące tworzenia bibliotek cyfrowych.

Charakterystyka polskich bibliotek cyfrowych, z uwzględnieniem podstawowych problemów utrudniających ich rozwój.

Porównanie skali digitalizacji w Polsce na tle Europy (na podstawie opracowań programów Numeric i Enumerate).

Udział polskich bibliotek cyfrowych w Europeanie.

Udział polskich instytucji w programach unijnych związanych z digitalizacją

Podsumowanie i próba nakreślenia wizji kierunków rozwoju.

Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej ds. rozwoju, przewodnicząca Podzespołu ds. projektów międzynarodowych Zespołu ds. Digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

16:20 Prezentacja firmy AutoID/Abbyy.

 

16:40 Wykład: Wykorzystanie bibliotek cyfrowych w dydaktyce akademickiej i pracy badawczej:

Dokumenty cyfrowe jako teksty źródłowe: użyteczność i wartości.

Pojemnik, zawartość i punkty dostępu: sposoby publikowania pełnych tekstów w Internecie.

Z badań nad wykorzystaniem bibliotek cyfrowych przy tworzeniu list lektur (literatura polska i historia).

Struktura i organizacja dostępu w bibliotekach cyfrowych a potrzeby dydaktyki.

Przedsięwzięcie digitalizacyjne projektowane na potrzeby konkretnego tematu badawczego: możliwość, najlepsze praktyki, utopia? A może niepotrzebna pedanteria?

Zbiór tekstów źródłowych a kanon piśmiennictwa.

dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego

 

17:00 Studium przypadku: Czy jest szansa na ujednolicenie metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych?

Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych – stan obecny i jego konsekwencje.

Agregacja metadanych – praktyczne aspekty przetwarzania metadanych w Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Integracja metadanych z wykorzystaniem technologii semantycznych – działania PCSS w projekcie SYNAT.

Bazy danych centrum NUKAT, biblioteki cyfrowe i otwarte dane.

Marcin Werla, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

 

Sesja: Elektroniczne Archiwa, moderator sesji: dr Sylwia Kotecka

 

16:00 Wykład: Zarządzanie dostępem do cyfrowego archiwum:

Normy i standardy archiwizacji danych cyfrowych.

Prawne aspekty dokumentu elektronicznego i jego metadanych.

Wybrane aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych i zarządzania dostępem.

Definiowanie ról i uprawnień użytkowników cyfrowego archiwum.

dr Sylwia Kotecka, CBKE Uniwersytetu Wrocławskiego

 

16:20 Prezentacja: Długoletnie archiwa realizowane pod ELO.

Możliwości pod ELO:

możliwy zapis statusem revisionsecurity,

możliwość przenoszenia plików na inny nośnik,

możliwość konwertowania pliku na inny format.

Elke Schönemann, ELO Digital Office

 

16:40 Studium przypadku: Konsolidacja zasobów archiwów cyfrowych:

Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych.

Ekonomiczne aspekty ochrony danych cyfrowych.

Organizacyjne zagadnienia archiwów.

Prawne aspekty ochrony danych cyfrowych w praktyce.

dr Aneta Januszko-Szakiel, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

 

17:00 Wykład: Aspekty prawne archiwizacji danych w modelu Cloud Computing.

Ochrona danych osobowych.

Kopie bezpieczeństwa w modelu CC.

Przekazywanie danych za granicę.

Prawo autorskie w modelu CC.

dr Arkadiusz Lach, Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

 

17:20 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów

 

17:30 Pokaz w Planetarium

 

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: pr@cpi.com.pl

Redakcja serwisu MyViMu.com: redakcja@myvimu.com

 

 

Podziel się tym artykułem!