MyViMu patronem medialnym Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich

Mamy niewątpliwą godność i przyjemność patronować honorowej nagrodzie przyznawanej w świecie kolekcjonerów polskich. Serwis Moje Wirtualne Muzeum wraz z Muzeum Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach ma zaszczyt zaprosić  do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Finał tegorocznego konkursu nastąpi w obecności przedstawicieli wielu środowisk w muzeum krośniewickim.  Zapraszamy do zapoznania się z historią i innymi szczegółami związanymi z Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego.


S T A T U T

HONOROWEJ NAGRODY HETMANA KOLEKCJONERÓW POLSKICH JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO

§ 1

1. Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego, zwana dalej Honorową Nagrodą,  stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji i wspierania idei kolekcjonerstwa oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego granicami.

2. Honorowa Nagroda może zostać przyznana jako wyróżnienie indywidualne lub zbiorowe, dopuszczalne jest też przyznanie jej pośmiertnie.

3. Ilość nagród przyznanych w jednym roku nie może przekraczać 10.

 § 2

Honorowa Nagroda ma postać pierścienia wykonanego w srebrze, złoconego; na ośmiobocznej tarczy sygnetowej herb Łabędź – rodu Dunin-Borkowskich, zwieńczony klejnotem i otoczony labrami. Na szynie pierścienia dewiza: „PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚCI” – motto umieszczone nad wejściem do Świątyni Sybilli, pierwszego polskiego muzeum, założonego w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Napis ten przedzielony jest cechą probierczą i puncą imienną złotnika.

§ 3

1. Dyplom Honorowej Nagrody ozdobiony jest w górnej, centralnej części, herbem Łabędź, w narożach, od lewego górnego: wizerunek ukoronowanego Orła Białego, herb województwa łódzkiego, niżej herb powiatu kutnowskiego i herb miasta Krośniewice. Okładka dyplomu ciemnozielona, z centralnie umieszczonym logo Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego  w Krośniewicach, w kolorze złotym.

 2. W imieniu Kapituły dyplomy Honorowej Nagrody podpisują: kanclerz i sekretarz.

§ 4

1. Pierścienie i dyplomy Honorowej Nagrody są numerowane.

2. Numeracja pierścieni oraz dyplomów jest każdorazowo ustalana w drodze losowania.

§ 5

1. Wnioski o przyznanie Honorowej Nagrody składają: krajowe i zagraniczne kluby i stowarzyszenia kolekcjonerskie oraz inne instytucje, działające na rzecz kolekcjonerstwa i ochrony pamiątek polskiej kultury narodowej.

2. Wnioski nagrodowe składane są corocznie, do Kapituły Honorowej Nagrody, która ma swoją siedzibę w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

§ 6

1. Honorowa Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą  przedstawiciele:

– Starostwa Powiatowego w Kutnie

– Urzędu Gminy w Krośniewicach

– Związku Muzeów Polskich

– Zamku Królewskiego w Warszawie

– Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich

– Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów

– Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

– Redakcji “Gazety Antykwarycznej”

– Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

– Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

– Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

– Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

– Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów

– Serwisu dla Kolekcjonerów i Muzealników MyViMu.com

2. Prezydium kapituły tworzą: kanclerz, dwóch wicekanclerzy, sekretarz i dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

§ 7

Zadaniem Kapituły Honorowej Nagrody jest:

a. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania Honorowej Nagrody,

b. przyznawanie Honorowej Nagrody w myśl postanowień niniejszego statutu,

c. wręczanie Honorowej Nagrody,

d. prowadzenie Złotej Księgi Laureatów Honorowej Nagrody.

§ 8

Obrady Kapituły Honorowej Nagrody odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  Obradom Kapituły przewodniczy kanclerz lub jeden z wicekanclerzy. Posiedzenia Kapituły  są protokołowane przez jej sekretarza. Obsługę korespondencyjną Kapituły prowadzi sekretariat Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

§ 9

Tryb i zasady wyboru laureatów Honorowej Nagrody określa „Regulamin przyznawania Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego”, będący załącznikiem do niniejszego statutu.

§10

1. Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Honorowych Nagród odbywa się raz w roku, każdorazowo podczas Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów „Przeszłość – Przyszłości”, w siedzibie Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

2. W szczególnych przypadkach losowych dopuszcza się odstępstwa od niniejszego postanowienia.

§ 11

Decyzji w sprawie zmiany postanowień niniejszego statutu podejmuje Kapituła Honorowej Nagrody większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej ¾ jej członków.

Kapituła

Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego

Laureaci Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego w latach 2002 – 2011

(numer na liście jest jednocześnie numerem pierścienia)

 

2002 r.

1. Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach

2. Ś.P. Szymon Kobyliński, Warszawa (pośmiertnie)

3. Henryk Gawłowski, Kielce

4. Kamila Ostrowska, Piaseczno

5. Zbigniew Tadeuszak, Łódź

6. Bogdan Szczerbowski, Łódź

7. Ryszard Kucharski, Kraków

8. Piotr Wójtowicz, Gorlice

9. Alfred Sepioł, Jasło

10. Henryk Poselt, Łódź

11. Krzysztof Ciesielski, Wrocław

12. Jerzy Kozłowski, Zduńska Wola

13. Stanisław Hańderek, Kraków

14. Franciszek Starowieyski, Warszawa

15. Zdzisław Olejniczak, Wrocław

16. Klub Miłośników Militariów Polskich im. Adama Zaremby w Nowym Jorku

17. Matylda Selwa, Kraków

18. Krzysztof  Marchel, Kielce

19. Jan Matuszkiewicz, Kraków

20. Bohdan Kowalczyk, Łódź

21. Eligiusz Nowakowski, Piotrków Trybunalski

22. Marek Sosenko, Kraków

23. Mieczysław Wełna, Wrocław

24. Krzysztof Lachowicz, Wrocław

25. Jerzy Kozłowski, Kraków

26. Stanisław Bulkiewicz, Łódź

27. Zbigniew Gryczka, Leszno

28. Ryszard Janiak, Łódź

2003 r

29. Ś.P. Tadeusz Kwiatkowski, Toms River w New Jersey, USA (pośmiertnie)

30. Zamek Montrésor, Francja

31. Tomasz Niewodniczański, Bitburg, Niemcy

32. Władysław Klimczak, Kraków

33. Karol Franek, Cieszyn

34. „Gazeta Antykwaryczna”

35. Lesław Kukawski, Pańska Łaska k. Trzcianki Lubuskiej

36. Marek Załęski, Gorlice

37. Andrzej Wawrzyniak, Warszawa

38. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa

39. Lubelski Klub Kolekcjonerów

2004 r.

40. Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria

41. Stanisław Ledóchowski, Podkowa Leśna

42. Leszek Gańczarczyk, Cieszyn

43. Orest Paszkowycz, Łódź

44. Marek Wójkowski, Kutno

45. Ryszard Olczyk, Radomsko

46. Prof. Jerzy Wiesław Hołubiec, Warszawa

47. Stanisław Sawecki, Lublin

48. Jerzy Morgulec, Warszawa

49. Andrzej Novàk-Zempliński, Tułowice

2005 r. Zobacz info o laureatach

50. Marian Chodak, Łódź

51. Eligiusz A. Tomkowiak, Dopiewo w woj. Wielkopolskim

52. Waldemar Łysiak, Warszawa

53.  Ś. P. Jan Nowak – Jeziorański (pośmiertnie) 

54. Zofia Lipowczan z domu Pinno i Andrzej Pinno, Warszawa i Arlington w USA

55. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II, Rejowiec Fabryczny w woj. Lubelskim

56. Andrzej Ciechanowiecki, Londyn

57. Andrzej Ryszkiewicz, Warszawa

58. Kazimierz Bukowski, Radomsko

59. Czesław Czapliński, New York, USA

2006 r.   Zobacz info o laureatach  

60. Andrzej Papiewski, Łódź

61. Zbigniew Nestorowicz, Lublin

62. Stanisław Zygmunt Kojer, Zakopane

63. Wojciech Grabowski, Warszawa/Londyn

64. Bronisław Brzozowski, Kłodzko

65. Ireneusz Szarek, Pruszków

66. Stanisław Suchodolski, Warszawa

67. Adam Mańczak, Bydgoszcz

2007 r.   Zobacz info o laureatach

68. Jacek-Maria Majchrowski, Kraków

69. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

70. Adam Czarnowski, Warszawa

71. Jacek Strzałkowski, Łódź

72. Leszek Sadowski, Lublin

73. Krakowski Klub Kolekcjonerów

74. Walerian Piotrowski, Warszawa

75. Zdzisław Sawicki i Adam Wielechowski, Warszawa

76. Marek Górecki, Radomsko

2008 r.   Zobacz info o laureatach

77. Bolesław Nawrocki, Łowicz

78. Muzeum – Zamek w Malborku

79. Bartłomiej Wodyński, Bydgoszcz

80. Ryszard de Latour, Kielce

81. Bogdan Pietruszka, Gdańsk

82. Władysław Piosicki, Leszno

83. Jan Matusiak, Sieradz

84. Zbigniew Szafkowski, Gorzów Wielkopolski

85. Witold Sikorski, Warszawa

86. Siedlecki Klub Kolekcjonerów

2009 r.   Zobacz info o laureatach

87. Ryszard Kruk, Warszawa

88. Antoni Gawor, Kraków

89. Bogumił Maciąg, Radomsko

90. Kazimierz Sipowicz, Łódź

91. Franciszek Olkowski, Płock

92. Jan Partyka, Rzeszów

93. Eugeniusz Kozak, Cieszyn

2010 r.   Zobacz info o laureatach  

94. Zbigniew Gawski, Lublin

95. Krzysztof Neścior, Cieszyn

96. Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

2011 r.  Zobacz info o laureatach 

97. Adam Zając

98. Sławomir Kordaczuk

99. Ś. P. Bogumił Marciniak (pośmiertnie)

100. Ś. P. Andrzej Urbaniak (pośmiertnie)

101. Wojciech Fibak

102. Krzysztof Musiał

103. Jan Waluś

104. Leszek Koziorowski

105. Stanisław Hyży

106. Jerzy Sobota

107. Sergiusz Wilk

108. Tomasz Kozłowski

 

APEL do władz Rzeczpospolitej oraz świata kultury i nauki: Wyzwania dla środowiska kolekcjonerskiego w drugiej dekadzie XXI wieku

Świat staje się „zdigitalizowany i dostępny on line”. Dotyczy to w coraz szerszym zakresie także instytucji kultury: archiwów, muzeów, bibliotek, antykwariatów, wydawnictw i niesie w efekcie nowe wyzwania, ale także szanse, dla środowiska kolekcjonerskiego.

Kolekcjonerzy zgromadzili i rozbudowują znaczące zbiory, które są także przedmiotem licznych opracowań naukowych, powstałych w środowisku kolekcjonerskim, często przy wsparciu reprezentantów nauki. W Polsce, której zasoby kultury materialnej tak mocno ucierpiały w efekcie zaborów oraz wojen światowych, aktywność środowiska kolekcjonerskiego odgrywa wielką rolę w zachowaniu tego uszczuplonego dziedzictwa dla potrzeb przyszłych pokoleń. Internet stwarza nowe możliwości stworzenia globalnego dostępu do zasobów zgromadzonych przez instytucje i osoby prywatne. Warto naszym zdaniem podjąć wspólne działania na rzecz budowania takiej otwartej narodowej kwerendy a przede wszystkim nowych form kontaktów kolekcjonerów ze środowiskiem nauki i kultury, tak aby wiedza zgromadzona przez kolekcjonerów służyła jak najszerszym kręgom społeczeństwa.. W naszym rozumieniu „kolekcjonerstwa” jego naczelnym celem jest poszerzanie wiedzy, a nie posiadanie dla posiadania!

Na tle powyższych uwag dostrzegamy pięć głównych wyzwań stojących przed polskimi kolekcjonerami w drugiej dekadzie XXI wieku:

Kolekcjonerstwo a nauka, czyli co zrobić, aby kolekcjonerstwo stało się pomocniczą nauką historii

Kolekcjonerstwo a archiwa – partnerzy czy konkurenci, jak usprawnić wzajemne relacje?

Kolekcjonerzy a muzea – co zrobić, aby muzea stały się gościnną i bardziej dostępną platformą wystawienniczą dla środowiska kolekcjonerskiego?

Kolekcjonerzy a Internet, czy kolekcjonerzy potrafią wykorzystać nowoczesne technologie dla upowszechniania wiedzy o ich dorobku, co zrobić aby usprawnić ten proces?

Kolekcjonerzy a prawo – jak prawo winno chronić kolekcje, w tym ich posiadanie i przenoszenie własności, co zrobić, aby świadomość praw i obowiązków w kwestiach związanych z kolekcjami stała się powszechna w środowisku, kto i jak w tej sprawie może pomóc?

Jubileuszowy charakter dziesiątego już „Święta Kolekcjonerów” w Muzeum w Krośniewicach, zaplanowanego na 4 czerwca 2011 roku, upoważnia do podjęcia tematów ważnych dla całego środowiska. Winny one być przed spotkaniem przedyskutowane z przedstawicielami świata kultury i nauki. Warto, aby stały się także tematem dyskusji na społecznościowych portalach kolekcjonerskich.

Środowisko kolekcjonerskie samo nie podoła powyższym problemom, konieczne jest wsparcie ze strony instytucji rządowych i samorządowych oraz świata nauki i kultury. Apelujemy o podjęcie dyskusji na ten temat.

Apel podpisali liczni przedstawiciele środowisk kolekcjonerskich i naukowych. Przedstawiciele serwisu również podpisują się pod tym wezwaniem.

Promując pasję i współpracując z wieloma osobami i instytucjami odnaleźliśmy tablicę pochodzącą z Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku z roku 1939, cenne archiwum jednostki AK przekazane powstającemu Muzeum II WŚw. w Gdańsku, utworzyliśmy z samorządami Regionalne Muzeum Biebrzy, pozyskaliśmy wiele eksponatów i materiałów służących do prac naukowcom i muzealnikom. Z okazji 85 lecia powstania hymnu narodowego,  na stronach MyViMu.com można podziwiać zbiory najstarszych nagrań Mazurka wykonanych na edisonowskich wałkach woskowych.

Apel do władz Rzeczpospolitej oraz świata kultury i nauki – „Wyzwania dla środowiska kolekcjonerskiego w drugiej dekadzie XXI wieku”, jaki wystosowały środowiska kolekcjonerskie związane z Muzeum w Krośniewicach, jest dla platformy myvimu.com wyzwaniem, którego założenia realizujemy od początku jego istnienia. Stanowią one podstawę naszej działalności. toteż nie może być lepszego miejsca do uruchomienia tych postulatów. Jako grupa zajmująca się kolekcjonerstwem, historią i pasją odkrywania, docieramy z treściami do setek tys. Użytkowników, dostarczamy informacji i promujemy wszystkie wymienione w Apelu hasła.

Naszą ideą jest właściwe udostępnienie oraz godne, szerokie rozpropagowanie doskonałego przedsięwzięcia, jakim jest wieloletnie działanie Muzeum w  Krośniewicach, czyli Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich. Pragniemy przywrócić szlachetnej pasji kolekcjonerskiej rozumianej niegdyś w Polsce, jako działalność prowadzona dla dobra ogółu, jej właściwy status. Chcemy odbudować pojęcie kolekcjonerstwa polskiego, jako działalności społecznej, wspierającej kulturę narodową. Pragniemy zbliżać nestorów kolekcjonerstwa do ich młodszych kolegów, umożliwiać kontakty, współdziałać w rozwoju poprzez atrakcyjne funkcje dostępne w platformie.

 Więcej informacji dotyczących tegorocznej edycji Nagrody