ZBIÓR NIEMIECKO-POLSKICH POJĘĆ I NAZW MILITARIÓW

Zbiór niemiecko-polskich pojęć i nazw militariów w języku zarówno polskim jak i niemieckim – wersja 0.06. Zebrane rzeczowniki posiadają tutaj rodzaj gramatyczny oraz liczbę mnogą oraz tzw. sufiks. Jako, że ze względów czysto semantycznych, czasami trudno jest oddać wiernie znaczenie pewnych pojęć w j. polskim, słownik ten jest stale opracowywany i udoskonalany dzięki kolejnym zgłoszeniom płynącym od samych Kolekcjonerów.


A    B    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    Z

A

abkommandieren odkomenderować

Ablösung, f -en luzowanie

abriegeln odciąć, odcinać

Abschnitt, m -(e)s, -e odcinek, rubież

Abschnittkommando, n -s, -s dowódctwo odcinka

Absetzer, m -s, – nadzorujący skoki spadochronowe

Absetzplatz, m -es, -…plätze zrzutowisko

Absetzraum, m -(e)s, -…räume rejon zrzutowisk

Absichtspfeil, m -(e)s, -e strzałka na mapie pokazująca zamiar taktyczny

Abzug, m -(e)s, Abzüge spust

Abzugsbügel, m -s, – kabłąk

Abzugsfeder, f -n sprężyna spustu

Abzugshaken, m -s, – spust

Abzugshebel, m -s, – zaczep kurka

Abzugsleiste, f -n szyna spustowa

Abzugsstift, m -(e)s, -e kołek spustu

Alarmbefehl, m -(e)s, -e rozkaz alarmowy

Alarmbereitschaft, f -en gotowość dyspozycyjna

Alarmtruppe, f -n pododdział, oddział alarmowy

Anfangsgeschwindigkeit, f -en prędkość początkowa

angreifen atakować, nacierać

Angreifer, m -(e)s, – atakujący, nacierający, agresor

Angriff, m -s, -e natarcie, atak, napaść, uderzenie

Angriffsachse, f -n oś natarcia

Angriffskrieg, m -(e)s, -e wojna zaczepna

Angriffspunkt, m -(e)s, -e miejsce ataku, uderzenia

Angriffsschwung, m -(e)s, -…schwünge impet natarcia

Angriffstaktik, f -en taktyka ataku

Angriffswaffe, f -en broń zaczepna

Angriffsziel, n -(e)s, -e cel natarcia, ataku

Ankertaumine, f -n mina kotwiczna

Anmarsch, m -(e)s, -…märsche podejście, rozwinięcie

Anschlusspunkt, m -(e)s, -e punkt kontaktowy, styk oddziałów

Armee, f -n armia, siły zbrojne

Armeekorps, n korpus armijny

Armeesattel, m -s, -…sättel siodło wojskowe

Artillerierichtkreis, m -es, -e busola artyleryjska

auffangen odpierać, przejmować, wyłapywać (atak przeciwnika)

Auffrischung, f -en odtworzenie zdolności, odświeżenie

aufgesessen kämpfen – walczyć na wozach bojowych, bez spieszania

Aufklärung, f -en rozpoznanie

Aufklärungsmittel, n -s, – (najczęściej l.mn.) siły i środki rozpoznania

Aufklärungsplan, m -(e)s, -…pläne plan rozpoznania

Aufklärungstruppe, f -n oddział rozpoznania

Aufklärungsziel, n -(e)s, -e obiekt rozpoznania

Aufmarsch, m -(e)s, -…märsche rozwinięcie

Aufnahme, f – n zabezpieczenie wyjścia z walki

Aufnahmelinie, f – n linia dowodzenia ustalana podczas zabezpieczenia wyjścia z walki

Aufnahmestellung, f -en pozycja zabezpieczenia wyjścia z walki

Aufnahmetruppe, f -n oddział zabezpieczający wyjście z walki

Aufschiebeschlaufe, f -en szlufka dodatkowa

aufstellen – wystawić (oddział)

Ausbruch, m -(e)s, -Ausbrüche wyjście z okrążenia

Ausgangsstellung, f stanowisko wyjściowe

Ausgehanzug, m -(e)s, …anzüge mundur wyjściowy

Ausrüstung, f -en wyposażenie

ausweichen oderwanie się od nieprzyjaciela

Auszieher, m -s, – wyciąg

Auszieherfeder, f -n sprężyna wyciągu

B

Bajonett, n -(e)s, -e bagnet

Bandenkampfabzeichen, n -s, – Odznaka za Walkę z Bandami

Bataillon, n -s, -e batalion

Batterie, f -n bateria (artylerii)

Batteriechef, m -s, -s dowódca baterii

Befehl, m -(e)s, -e rozkaz

Befehlshaber, m -s, – dowódca szczebla operacyjnego i strategicznego

Befestigung, f -en umocnienie, fotyfikacja

Behälter, m -s, – pojemnik, kontener

Behelfsinstandsetzung, f -en remont polowy (prowizoryczny)

bekämpfen – zwalczać

Bekleidungssack, m -(e)s, …säcke torba na ubranie

beleuchten – oświetlać

Beobachter, m -s, – obserwator

Beobachtung, f -en obserwacja

Bereitschaft, f – en gotowość

Bereitstellung, f -en przygotowanie, rozwijanie

Bereitstellungsraum, m -(e)s, -…räume rejon rozwinięcia

bergen – ewakuować

Bergmütze, f -n czapka polowa oddziałów górskich

Bergungspanzer, m -s, – czołg ratowniczy

Beschlag, m -(e)s, – Beschläge okucie, osprzęt

Besatzung, f -en załoga

Beschuss, m -es ostrzał

Betriebsstoff, m -(e)s, -e materiał pędny

Beutesammellager, n -s, – skład zdobyczy wojennych

Bewachung, f – en ochrona

bewaffnet – uzbrojony

beziehen zajmować (stanowiska)

binden – wiązać

Bleikappenmine, f -n mina galwaniczno-uderzeniowa

Blindgänger, m -s, – niewypał

Blinkgerät, n -(e)s, -e sygnalizator świetlny migowy

Bodenplatte, f płyta oporowa moździerza

Bombenabwurf, m -(e)s, -…würfe bombardowanie

Bombenzielfernrohr, n -(e)s, – optyczny celownik bombardierski

Bomber, m -s, – samolot bombowy

Bonennetzsperre, f -n zagroda sieciowa

Brigade, f -n brygada

Brotbeutel, m -s, – chlebak

Brückenkopf, m -(e)s, -…köpfe przyczółek

Brustwehr, f -en przedpiersie

D

Dauerfeuer, n -s, – ogień ciągły

Deckung, f -en ukrycie

Depot, n -s, -s magazyn, skład

Desertion, f -en dezercja

Detonation, f -en detonacja

Dienstanzug, m -(e)s, …anzüge mundur służbowy

kleiner ~ mały mundur służbowy

Dienstglas, n -es, -…gläser lornetka polowa

Behälter für ~ futerał na lornetkę polową

Dienstgrad, m -(e)s, -e stopień służbowy

Dienstgradabzeichen, n -s, – oznaka stopnia służbowego

Dienstmantel, m -s, …mäntel płaszcz służbowy

Dienststelle, f -n instytucja, placówka (wojskowa)

Dienstvorschrift, f -en regulamin

Division, f -en dywizja

Divisionskommandeur, m -s, – dowódca dywizji

Divisionsstab, m -(e)s, …stäbe stab dywizji

Doppeldecker, m -s, – dwupłat

Drall, m -(e)s, -e gwint (lufy)

Dreibein, n -es, -e trójnóg

Drillichanzug, m -(e)s, …anzüge drelich, mundur roboczy

Durchbruch, m -(e)s, -…brüche przełamanie

Durchfahrtstelle, f -en miejsce przejazdu

durchkämmen – przeczesywać

Durchschleusungsstelle, f -en Punkt Obsługi Umundurowania

durchstoßen przebić się

E

Eihandgranate, f -n granat zaczepny „jajko“

Einberufung, f -en powołanie

Einbruch, m -(e)s, -…brüche włamanie

Eindecker, m -s, – jednopłat

Einheit, f -en pododdział

Einheitsausrüstung, f -e ekwipunek uniwersalny

Einheitsfeldmütze, f -n furażerka standardowa, czapka ogólnowojskowa

einkesseln zamknąć w kotle

einrücken wkroczyć

Einsatz, m -es, -…sätze działanie, użycie

Einsatzbereitschaft, f -en gotowość do działań

Einsatzgebiet, n -(e)s, -e obszar działań

Einsatzhafen, m -s, …häfen lotnisko polowe

Einsatzraum, m -(e)s, -…räume rejon działania przydzielony wojskom

Einschließung, f -en okrążenie

einsickern – przenikać

Einstossflammenwerfer, m -s, – jednorazowy miotacz ognia

Einzelfeuer, n -s, – ogień pojedynczy

Entfaltung, f -en rozczłonkowanie, rozwinięcie szyku

Entfernungsmesser, m -s, – dalmierz

Entsatz, m -es, -…sätze odblokowanie

entsetzen odblokować

Ergänzung, f -en uzupełnienie

Erkennungsmarke, f -en znak rozpoznawczy, „nieśmiertelnik”

Erkundung, f -en rozpoznanie terenu, rekonesans

erreichen – osiągnąć

Ersatzeinheit, f -en pododdział zapasowy

Ersatzheer, n -(e)s, -e Armia Zapasowa

Ersatzstücketasche, f -en torba na części zamienne do karabinu maszynowego

erwidern odpowiedzieć (ogniem)

Essbesteck, n -(e)s, -e niezbędnik, sztućce

F

Fahnenflucht, f -en dezercja

Fahrerluke, f -n właz mechanika-kierowcy (czołgu)

Fallschirm, m -(e)s, -e spadochron

Fallschirmjäger, m -s, – spadochroniarz

Fallschirmschützenabzeichen, n -s, – odznaka spadochronowa

Faustriemen, m -s, – temblak dla kawalerii

Fahnenflucht, f (o.Pl) dezercja

Fahnenjunker, m -s, – podchorąży

Feind, m -(e)s, -e wróg, nieprzyjaciel

Feindberührung, f -en styczność z nieprzyjacielem

feindlich wrogie, nieprzyjacielskie

Feldartillerie, f -n artyleria polowa

Feldausrüstung, f -en ekwipunek polowy

Feldbefestigung, f -en umocnienie polowe

Feldbinde, f -n szarfa oficerska

Feldbluse, f -n kurtka polowa

~ mit Vorstoßen kurtka z wypustkami

Feldersatztruppenteil, m -es, -e jednostka zapasowa

Feldfernsprecher, m -s, – aparat telefoniczny polowy

Feldflasche, f -en manierka

Feldgendarmerie, f (o.Pl.) żandarmeria polowa

Feldheer, n -(e)s, -e Armia Polowa

Feldinstandsetzung, f -en remont polowy

Feldinstandsetzungspunkt, m -(e)s, -e polowy punkt remontowy

Feldjäger, m -s, – żołnierz żandarmerii polowej

Feldjägerstreife, f -n patrol żandarmerii polowej

Feldjägertruppe, f -n żandarmeria polowa

Feldküche, f -n kuchnia polowa

Feldmütze, f -n czapka polowa

Feldlazarett, n -(e)s, -e szpital polowy

Feldportion, f -en racja polowa

Feldpost, f – en poczta polowa

Feldration, f -en racja polowa dla zwierząt

Feldstecher, m -s, – lornetka polowa

Feldtaschenlampe, f -n kieszonkowa lampka polowa

Feldzug, m -(e)s, …züge kampania

Fernglas, n -es, …gläser lornetka

Fernmeldeanschlußstelle, f -n węzeł łączności

Fernmeldestelle, f -n placówka łączności

Fernmeldetruppe, f -n wojska łączności

Fernschreiber, m -s, – dalekopis

Fernsprechtornister, m -s, – tornister na radiostację

Fernzündungsmine, f -n mina niekontaktowa

Fettdose, f -en pojemnik na tłuszcz

Feuer, n -s, – ogień

Feueranforderung, f -en żądanie ognia

Feuerauftrag, m -(e)s, …aufträge zadanie artylerii

Feuerbereitschaft, f -en gotowość ogniowa

feuerbereit gotowy do otwarcia ognia

Feuererlaubnis, f -se zezwolenie na otwarcie ognia

Feuergefecht, n -(e)s, -e walka ogniowa

Feuerkampf, m -(e)s, …kämpfe walka ogniowa

Feuerkraft, f (o.Pl) siła ognia

Feuerleitung, f -en kierowanie ogniem

Feuerpause, f -n przerwa ogniowa

Feuerschutz, m -es, -e osłona ogniowa

Feuerstellung, f -en stanowisko ogniowe

Feuerüberfall, m -(e)s, -…fälle nawała ogniowa

Feuerunterstützung, f -en wsparcie ogniowe

Feuervorbereitung, f -en ogniowe przygotowanie natarcia

Filzschuh, m -(e)s, -e but filcowy

Flak, f – skrót od: Flugabwehrkanone; artyleria przeciwlotnicza

Flakbatterie, f -n bateria przeciwlotnicza

Flakkreuzer, m -s, – krążownik przeciwlotniczy

Flammenwerfer, m -s, – miotacz ognia

Flanke, f -n flanka, skrzydło

Flankenangriff m -s, -e atak ze skrzydła

Fleischbüchse, f -n konserwa mięsna

Fliegerhorst, m -(e)s, -e lotnisko wojskowe

Flugabwehr, f – obrona przeciwlotnicza

Flugabwehrkanone, f -n armata przeciwlotnicza

Flugplatz, m -(e)s, -plätze lotnisko

Flugzeug, n -(e)s, -e samolot

Flugzeugträger, m -s, – lotniskowiec

Flügelmann, m -(e)s, …männer skrzydłowy

freiwillig ochotniczo

Freiwillige, m -n, -n ochotnik

Front, f -en front

Frontalangriff, m -(e)s, -e atak frontalny

Frontdienst, m -(e)s, -e służba frontowa

Führer, m -s, – dowódca

Führung, f -en dowodzenie, dowództwo

Führungsebene, f -n szczebel dowodzenia

Funker, m -s, – radiotelegrafista

Funkmessstation, f -n stacja radiolokacyjna

Funktrupp, m -s, -s oddział łączności radiowej

Fusstruppe, f -n oddział pieszy

G

Gamasche, f -n opinacz

Leder~ opinacz skórzany

Stoff~ opinacz z materiału

garnisonsverwendungsfähig zdolny do służby garnizonowej

Gasmaske, f -en maska przeciwgazowa

Tragbüchse für ~ pojemnik do przenoszenia maski przeciwgazowej

Gasplane, f -en płachta przeciwgazowa

Gasschutzgerätepark, m -s, -s Składnica Sprzętu Chemicznego

Gebiet, n -(e)s, -e obszar

Gebirgsjäger, m -s, – strzelec górski

Gefecht, n -(e)s, -e walka, bój

Gefechtsaufklärung, f -en rozpoznanie bojowe

Gefechtsbefehl, m -(e)s, -e rozkaz bojowy

Gefechtsbereitschaft, f -en gotowość bojowa

Gefechtsfeld, n -(e)s, -er pole walki

Gefechtsgepäck, n -s plecak bojowy

Beutel zum ~ torba mocowana do plecaka bojowego

Gefechtsraum, m -(e)s, …räume przedział bojowy (czołgu)

Gefechtsstand, m -(e)s, -…stände stanowisko dowodzenia

vorgeschobener ~ wysunięte stanowisko dowodzenia

Gegenangriff, m -(e)s, -e kontratak

Gegenstoß, m -es, …stöße przeciwuderzenie

Gegner, m -s, – przeciwnik

Geleitschutz, m -es, -e eskorta

Geleitzerstörer, m -s, – niszczyciel eskortowy, fregata

Gelenkbinde, f -n owijacz

Generalstab, m -(e)s, -…stäbe sztab generalny

Geschütz, m -es, -e działo

Geschützturm, m -(e)s, …türme wieża działa

Gesellschaftsanzug, m -(e)s, …anzüge mundur salonowy

kleiner ~ mały mundur salonowy

großer ~ duży mundur salonowy

Gewehr, n -(e)s -e karabin, broń

Gewehrgranate, f -n granat do garłacza karabinowego

Tragetasche für ~ torba na granaty do garłacza karabinowego

Gewehrgranatetasche, f -n torba na garłacz karabinowy

Gewehrgranatgerät, n -(e)s, -e garłacz karabinowy

Gewehrkasten, m -s, -…kästen komora zamkowa

gewinnen zdobyć, uzyskać

Granate, f -n granat

Granatwerfer, m -s, – moździerz

leichter ~ lekki moździerz

schwerer ~ cięzki moździerz

Granatwerferaufsatz, m -es, …sätze celownik moździerzowy

Griff, m -(e)s, -e chwyt

Griffschale, f -n okładka chwytu

Großangriff, m -(e)s, -e ofensywa

Großverband, m -(e)s, -…verbände duży związek

Grundausbildung, f -en szkolenie podstawowe

Gruppe, f -n drużyna

Gruppenführer, m -s, – dowódca drużyny; stopień generalski w jednostkach SS

Gurt, m -(e)s, -e taśma

Gurtband, n -(e)s, -bänder taśma parciana

Gurtbandtraggerüst, n -(e)s, -e rama parciana plecaka bojowego

Gurttrommel, f -n bęben amunicyjny

Gurttrommelträger, m -s, – nosidło do bębnów amunicyjnych

H

Hahn, m -(e)s, Hähne kurek

Halbkettenfahrzeug, n -(e)s, -e pojazd półgąsienicowy

halten utrzymywać

Handgranate, f -n granat ręczny

Handschutz, m -es, -e nakładka lufy; chwyt lufy (w karbinie maszynowym)

Haubitze, f -n haubica

Hauptgefechtsstand, m -(e)s, -…stände główne stanowisko dowodzenia

Hauptkampflinie, f -n główna linia obrony

Hauptquartier, n -s, -e kwatera główna

Hauptverbandplatz, m -es, -…plätze główny punkt medyczny

Hauptversorgungsstraße, f -n główna droga zaopatrywania

Hautentgiftungssalbe, f -en maść odkażająca skórę

Heer, n -(e)s, -e wojska lądowe, armia

Heeresbekleidungsamt, n -(e)s, Ämter Biuro Umundurowania Wojsk Lądowych

Heeresbekleidungsinstandsetzungswerkstatt, f -en Armijny Warsztat Napraw Umundurowania

Heeresdienstvorschrift, f -en instrukcja służbowa

Heeresgruppe, f -n grupa armii

Heereswaffenamt, n -(e)s, Ämter Urząd Uzbrojenia Wojsk Lądowych

Heeresverordnungsblatt, n -(e)s, -Blätter regulamin wojsk lądowych

Hilfskreuzer, m -s, – krążownik pomocniczy

Hilfsschiff, n -(e)s, -e okręt pomocniczy

Hindernis, n -ses, se przeszkoda

Hintergepäck, n -(e)s bagaż mocowany z tyłu siodła

Hinterhalt, m -(e)s, -e zasadzka

Hochdecker, m -s, – górnopłat

Horchposten, m -s, – podsłuch, czujka

I

Igelstellung, f -n pozycja do obrony okrężnej

Infanterie, f -n piechota

Infanteriewaffen Pl. broń piechoty

instand setzen naprawiać, remontować

Instandsetzung, f -en naprawa, remont

Instandsetzungsabteilung, f -en oddział remontowy

Instandsetzungspunkt, m -(e)s, -e punkt remontowy

Iststärke, f -n stan faktyczny

J

Jagdbomber, m -s, – samolot myśliwsko-bombowy

Jagdflugzeug, n -(e)s, -e samolot myśliwski

Jagdgeschwader, n -s, – pułk myśliwski

Jagdpanzer, m -s, – niszczyciel czołgów

Jagdstaffel, f eskadra myśliwska

Jäger, m -s, – strzelec

K

Kammer, f komora nabojowa

Kammerfangstück, n -(e)s, -e zaczep zamka

Kampf, m -(e)s, Kämpfe walka

Kampfeinsatz, m -es, -…einsätze działania zbrojne

Kampffahrzeug, n -(e)s, -e pojazd bojowy

Kampfflieger, m -s, – pilot samolotu bojowego

Kampfgeschwader, n -s, – pułk lotniczy

Kampfgruppe, f -n grupa bojowa

Kampfkraft, f …kräfte zdolność (siła) bojowa

Kampfmittel, n -s, – środek bojowy

Kampfpistole, f -n pistolet bojowy

Kampfrücksack, m -(e)s, -…säcke plecak bojowy

Kampftruppe, f -n oddział bojowy

Kampfverband, m -es, …verbände związek bojowy

Kandarezügel, m -s, – cugle podwójne

Karabinerhaken, m -s, – karabińczyk sprężynowy

Karabinerschuh, m -(e)s , -e trzewik karabinka (mocowany do siodła)

Kartusche, f -n łuska naboju artyleryjskiego

Kasematte, f -n kazamata

Kaserne, f -n koszary

Kastenmagazin, n -s, -e magazynek pudełkowy

Kavalliere, f -n kawaleria

Keilverschluß, m -es, …verschlüsse zamek klinowy

Kimme, f -n szczerbina

Klappspaten, m -s, – saperka składana

Tasche für ~ uchwyt, pokrowiec do saperki składanej

Knobelbecher, m – trzewik wojskowy z krótką cholewką

Kochgeschirr, n -(e)s, -e menażka

Kolben, m -s, – kolba

Kolbenblech, n -(e)s, -e trzewik kolby

Kolbenkappe, f -n trzewik kolby

Kolbentasche, f -n futerał-kolba

Kommandant, m -en, -en dowódca (wozu bojowego, samolotu, okrętu)

Kommandeur, m -s, -e dowódca (od szczeblabatalionu do dywizji)

Kommando, n -s, -s komenda(rozkaz); dowódctwo; grupa specjalna

Kommandobehörde, f -n dowódctwo

Kommandostand, m -es, …stände stanowisko kierowania, dowodzenia

Kommissstiefel, m -s, – trzewiki wojskowe z wysoką cholewą (dawniej)

Kompanie, f -n kompania

Kompaniechef, m -s, -s dowódca kompanii

Kontrollpunkt, m -(e)s, -e punkt kontrolny

Kopfschützer, m -s, – szalokominiarka

Koppel, n -s, – pas główny

Koppelschloss, n -es, …schlösser klamra pasa głównego

Koppeltraggestell, n -(e)s, -e szelki pasa głównego

~ mit Hilfstrageriemen szelki pasa głównego z taśmami pomocniczymi

Korn, n -(e)s, Körner muszka

Korps, m -, – korpus

Korpsartillerie, f -n artyleria korpuśna

Kreuzer, m -s, – krążownik

Kriegsausrüstungsnachweis, m -es, -e wykaz ekwipunku bojowego

Kriegsgebiet, n -(e)s, -e teatr wojny

Kriegsgefangene, m -n, -n jeniec wojenny

Kriegsgefangenenlager, n -s, – obóz jeniecki

Kriegsgefangenensammellager, n -s, – przejściowy obóz jeniecki

Kriegsgefangenensammelpunkt, m -(e)s, -e punkt zbiórki jeńców wojennych

Kriegshandlungen (Pl.) działania wojenne

Kriegslist, f -en podstęp wojenny

Kriegsmittel, n -s sprzęt wojenny

Kriegsschauplatz, m -es, -…plätze teatr wojny (obszar działań wojennych)

Kriegsspiel, n -(e)s, -e gra wojenna

Kriegsstärke, f ,- stan bojowy

Kriegsstärkenachweis, m -es, -e wykaz stanu bojowego

Kriegstagebuch, n -es, -…bücher dziennik działań bojowych

L

Lafette, f -n laweta; łoże armaty

Laffetenholm, m -(e)s, e ogon łoża

Lafettenwiege, f -en kołyska armaty

Lage, f -n położenie

Landebahn, f -en pas lądowania

Landeraum, m -(e)s, -…räume rejon lądowania

Landespolizei, f -en Zmilitaryzowana Policja Państwowa

Landesschützen Pl. Strzelcy Krajowi

Lauf, m -(e)s, Läufe lufa

Laufbehälter, m -s, – pojemnik, kontener na lufę zapasową

Laufhalter, m -s, – obsada lufy

Lauflager, n -s, – komora nabojowa (karabinu)

Lazarett, n -(e)s, -e lazaret, szpital wojskowy

Lehrbataillon, n -s, -e batalion szkolny

Leuchtpistole, f -n rakietnica

Libellenquadrant, m -en, -en kwadrant artyleryjski

Lochkimme, f -n celownik (pistoletu)

lösen odrywać się (od nieprzyjaciela)

Losantinentabletten Pl. tabletki do przygotowywania roztworów odkażających

Luftunterstützung, f -en wsparcie lotnicze

Luftwaffe Niemieckie Siły Powietrzne

M

Magazin, n -s, -e magazynek

Magazinboden, m -s, -…böden denko magazynka

Magazindeckel, m -s, – denko magazynka

Magazingehäuse, n -s, – pudełko magazynka

Magazinhalter, m -s, – zatrzask magazynka

Magazinsperre, f -n zatrzask magazynka

Magazintasche, f -en ładownica na magazynki

Manöver, n -s manewry

Mannschaftsdecke, f -n koc wełniany żołnierza

Mannschaftssäbel, m -s, – szabla żołnierska

Mantel, m -s, -…mäntel płaszcz

Mantelriemen, m -s, – trok do płaszcza

Mantelrolle, f -n zwój płaszcza

Marsch, m -(e)s, Märsche marsz

Marschgepäck, n -s bagaż marszowy, ekwipunek marszowy

Marschbataillon, n -s, -e batalion marszowy

Marschbefehl, m -(e)s, -e rozkaz do marszu

Marschkolonne, f -n kolumna marszowa

Marschstiefel, m -s, – but marszowy

Marschverpflegung, f -en prowiant marszowy

Maschinengewehr, n -(e)s, -e karabin maszynowy

leichtes ~ lekki karabin maszynowy

schweres ~ ciężki karabin maszynowy

überschweres ~ wielkokalibrowy karabin maszynowy

Maschinenpistole, f -en pistolet maszynowy

Maskenbrille, f -en specjalne szkła używane wewnątrz maski przeciwgazowej

Meldeanzug, m -(e)s, …anzüge mundur raportowy

Meldekartentasche, f -n mapnik, raportówka-mapnik

Meldung, f -en meldunek bojowy

Messerbajonett, n -(e)s, -e bagnet nożowy

Meuterei, f -en bunt

Minenfeld, n -(e)s, -er pole minowe

Minenlegeboot, n -(e)s, -e stawiacz min

Minenleger, m -s, – stawiacz min

Minensperre, f -n zapora minowa

Minensuchboot, n -(e)s, -e trałowiec

Mündungsbremse, f -n hamulec wylotowy

Munitionssatz, m -es, -…sätze jednostka ognia

Musterung, f -en pobór

N

Nachhut, f -en ariergarda (ubezpieczenie tylne)

Nachschub, m -(e)s, Nachschübe zaopatrywanie (dostawa)

Nachtjägerleitstellung, f -en stanowisko naprowadzania myśliwców nocnych

Nachtsichtgerät, n -(e)s, -e noktowizor

Nadelbajonett, n -(e)s, -e bagnet kłujny

Nähzeug, n -(e)s, -e przybory do szycia

Nahkampf, m -(e)s, …kämpfe walka wręcz

Nahkampfspange, f -n odznaka za walkę wręcz

Nahtstelle, f -n styk

Nebelgerät, n -(e)s, -e wyrzutnia granatów dymnych

nehmen zająć

Niemandsland, n -(e)s, -…länder międzypole

O

Oberbefehlshaber, m -s, – naczelny dowódca

~ des Heeres naczelny dowódca wojsk lądowych

Oberkommando, n -s, -s naczelne dowódctwo

~ des Heeres Naczelne Dowódctwo Wojsk Lądowych

Öler, m -s, – olejarka

OKH, n skrót od: Oberkommando des Heeres

Operation, f -en operacja

Operationsbefehl, m -(e)s, -e rozkaz operacyjny

Ordnungspolizei, f -en policja porządkowa

ortsfest zabudowany, zamontowany na stałe

P

Packtasche, f -n sakwa

Panoramagerät, n -(e)s, -e kątomierz działowy

Panzer, m -s, – czołg

der leichte ~ czołg lekki

der mittlere ~ czołg średni

der schwere ~ czołg ciężki

Panzerabwehrkanone, f -n armata przeciwpancerna

Panzerspähwagen, m -s, – rozpoznawczy samochód pancerny

Panzerturm, m -(e)s, …türme wieża czołgu

Paradeanzug, m -(e)s, …anzüge mundur galowy

Partisan, m -en, -en partyzant

Patronengurt, m -(e)s, -e taśma z nabojami

Patronenkasten, m -s, -…kästen skrzynka amunicyjna

Patronenlager, n -s, – komora nabojowa (karabinu)

Patronenstreifen, m -s, – łódka nabojowa

Patronentasche, f -en ładownica

Patronentrommel, f -n siodłowy bęben amunicyjny

Personalersatz, m -es uzupełnienie osobowe

Personalverluste (Pl.) straty osobowe

Pferdegepäck, n -(e)s bagaż konia

Pionierführer, m -s, – dowódca saperów

Pioniersturmgepäck, n -(e)s plecak szturmowy sapera

Pistole, f -en pistolet

Pistolenriemen, m -s, – pas

Pistolentasche, f -en kabura

Putsch, m -(e)s, -e pucz

R

Rahmen, m -s, – szkielet broni

Rasierzeug, n -(e)s, -e przybory do golenia

Rast, f -en odpoczynek

Rationssatz, m -es, …sätze porcja dzienna

Regenmantel, m -s, -…mäntel peleryna przeciwdeszczowa

Regenschutzdeckel, m -s, – ochraniacz okulrów lornetki

Reichsarbeitsdienst, m -(e)s, -e Służba Pracy Rzeszy

Reichweite, f -n zasięg

Reinigungsgerät, n -(e)s, -e przybornik do czyszczenia broni

Reiter, m -s, – jeździec, kawalerzysta

Reitergepäck, n -(e)s bagaż jeźdźca

Reserve, f -n odwód

Revolver, m -s, – rewolwer

Riemenöse, f -n ucho do paska (w pistolecie)

Ringkragen, m -s, – ryngraf służbowy (żandarmerii)

Rückholfeder, f -n sprężyna powrotna

Rücklauffänger, m -s, – wspornik kabłąka spustu

Rücksack, m -(e)s, -…säcke plecak

~ für Artillerie plecak dla artylerii

~ für Hochgebirgstruppen plecak dla oddziałów wysokogórskich

Rückzug, m -es, …züge odwrót

Rundblickzielfernrohr, n -(e)s, -e kątomierz działowy

Rundbundhose, f -n spodnie mundurowe

Rundumverteidigung, f -en obrona okrężna

S

Sammelraum, m -es, -…räume rejon zbiórki

Sani, m skrót od: Sanitäter

Sanitäter, m -s, – sanitariusz

Sanitätskraftwagen, m -s, – sanitarka, ambulans sanitarny

Sanitätsdienst, m -(e)s, -e służba sanitarna (medyczna)

Sanitätsrücksack, m -(e)s, -…säcke plecak medyczny

Sanitätstasche, f -n torba sanitarna, medyczna

Sanitätstornister, m -s, – tornister medyczny

Sanka, m -s, -s skrót od: Sanitätskraftwagen

Satteldecke, f -n derka pod siodło

Sattelüberwurf, m -(e)s, -…würfe łącznik wiążący bagaż jeźdzca z bagażem konia

Schaft, m -(e)s, Schäfte łoże (karabinu)

Schanzzeug, n -(e)s, -e saperka (przestarzale), narzędzia do okopywania się

Scheide, f -n pochwa

Scherenfernrohr, n -(e)s, -e lorneta nożycowa

Schieber, m -s, – zasuwka owalna

Schiebeschnalle, f -n zasuwka cierna

Schiessbecher, m -s, – garłacz karabinowy

Schiffchen, n -s, – furażerka

Schirmmütze, f -n czapka służbowa

Schlacht, f -en bitwa

Schlagbolzen, m -s, – iglica

Schlagbolzenspitze, f -n grot iglicy

Schlagfeder, f -n sprężyna popychacza

Schleppriemen, m -s, – pas holowniczy do dział

Schnalle, f -n sprzączka, klamra, klamerka

Schneehemd, n -(e)s, -en biały ubiór maskujący

Schnellfeuerkarabiner, m -s, – karabinek szybkostrzelny

Schützengraben, m -s, -…gräber rów strzelecki

Schützenkette, f -n tyraliera

Schützenpanzer, m -s, – bojowy wóz piechoty

Schützenpanzerwagen, m -s, – transporter opancerzony

Schulterriemen, m -s, – koalicyjka

Schwalbennest, n -(e)s, -er patka orkiestranta wojskowego

Schwerpunkt, m -(e)s, -e punkt ciężkości

Seeflugzeug, n -(e)s, -e wodnosamolot

Seitengewehr, n -(e)s -e broń boczna, bagnet

Seitengewehrtasche, f -en uchwyt broni bocznej, żabka do bagnetu

Seitenpanzerung, f -en pancerz boczny

Selbstladegewehr, n -(e)s -e karabin samopowtarzalny

Selbstladekarabiner, m -s, – karabinek samopowtarzalny

Sicherung, f -en ubezpieczenie; bezpiecznik (broni)

Sicherungslinie, f -n linia ubezpieczeń

Signalpatrone, f -n nabój sygnałowy

Signalpatronentasche, f -n torba na naboje sygnałowe

Signalpistole, f -n rakietnica, pistolet sygnałowy

Signalpistolentasche, f -n kabura na rakietnicę

Soldat, m -es, -en żołnierz

Sollstärke, f -n stan etatowy

Spähaufklärung, f rozpoznanie bojowe

Spähpanzer, m -s, – wóz rozpoznawczy

Spähtrupp, m -s, -s patrol rozpoznawczy

Spaten, m -s, – saperka

Sperrbolzen, m -s, – rygiel

Sperrbolzenfeder, f -n sprężyna rygla

Sperre, f -n zapora

feldmäßige ~ zapora fortyfikacyjna

Sperrfeuer, n -s, – ogień zaporowy

Sporn, m -(e)s, Sporen lemiesz armaty

Sprengladung, f -en ładunek kruszący, ładunek wybuchowy

Sprengsperre, f -n zapora wybuchowa

Stabsoffizier, m -s, -e oficer sztabu

Staffel, f eskadra

Standort, m -(e)s, -e garnizon

Stellung, f -n stanowisko, pozycja, rubież

vorgeschobene ~ pozycja wysunięta

Stellungsraum, m -es, …räume rejon stanowisk, pozycji

Stielhandgranate, f -n granat trzonkowy

Stirnpanzerung, f -en pancerz czołowy

Stock, m -(e)s, Stöcke wycior

Stößel, m -s, – popychacz

Streife, f -n patrol

Streuung, f -en rozrzut

Sturmgewehr, n -(e)s -e karabinek szturmowy

Sturmpistole, f -n pistolet szturmowy

Sturmtasche, f -n torba szturmowa (element plecaka szturmowgo sapera)

T

Tarnmütze, f -n czapka maskująca

Tarnüberzeug, n -(e)s, -e pokrowiec maskujący

Stahlhelm~ pokrowiec maskujący na hełm

Tarnschlupfjacke, f -n bluza maskująca

Tarnung, f -en maskowanie

Tiefdecker, m -s, – dolnopłat

Tornister, m -s, – tornister

Trageriemen, m -s, – pas nośny broni

Traggestell, n -(e)s, -e uprząż do przenoszenia lekkiego moździerza

Treibladung, f -en ładunek miotający

Tresse, f -n galon, naszywka

Tretmine, f -n mina przeciwpiechotna

Triffgenauigkeit, f -en celność

Trinkbecher, m -s, – kubek do manierki

Trommel, f bębenek

Trommelmagazin, n -s, -e magazynek bębnowy

Torpedo, m -s, -s torpeda

Torpedorohr, n -(e)s, -e wyrzutnia torpedowa

Troddel, f -en frędzel broni bocznej, kitka piechoty

tropisch tropikalny

Tross, m -es, -e tabor

Trossgepäck, n -s torba płócienna na dodatkową bieliznę

Trossschiff, n -(e)s , -e statek zaopatrzeniowy

Trupp, m -s, -s sekcja, grupa, patrol

Truppe, f -n oddział, jednostka wojskowa

Truppenführer, m -s, – dowódca oddziału

Truppenteil, m -es, -e jednostka wojskowa

Truppenübungsplatz, m -es, …plätze poligon wojskowy

Truppenverband, m -(e)s, …verbände związek wojskowy

Tuchhose, f -n spodnie mundurowe (sukienne)

U

Übergangsabschnitt, m -(e)s, -e odcinek przeprawy

Übergangsstelle, f -n miejsce przeprawy

Übermantel, m -s, …mäntel płaszcz wartowniczy

Umfassung, f -en oskrzydlenie

Umgehung, f -en obejście

Umschlag, m -(e)s, Umschläge przeładunek

U-Boot, n -(e)s, -e okręt podwodny

Unterbrecher, m -s, -s przerywacz

Unterstellung, f -en podporządkowanie

Unterstützung, f -en wsparcie

V

Verband, m -es, Verbände związek

Verbandpäckchen, n -s, – opatrunek osobisty

Verbindung, f -en łączność

Verfolgung, f -en pościg

Verlegung, f -en przemieszczenie

Vermisster, m -n, -n zaginiony

vernichten zniszczyć

Verpflegung, f -en zaopatrzenie, prowiant

Verschluß, m -es, Verschlüsse zamek

Versorgung, f -en zaopatrywanie i obsługiwanie

Versprengtensammelpunkt, m -es, -e punkt zborny rozbitków

Versprengter, m -n, -n rozbitek

Verstärkung, f -en wzmocnienie

Verteidigung, f -en obrona

Verteidigungsraum, m -es, …räume rejon obrony

Verwundetennest, n -(e)s, -er gniazdo rannych

Verwundeter, m -n, -n ranny

Verzögerung, f -en działania opóźniające; zwłoka

Verzögerungseinrichtung, f -en opóźniacz

Verzögerungsstück, n -(e)s, -e opóźniacz

Visier, n -s, -e celownik (karabinu)

Visieraufsatz, m -es, …sätze celownik działowy

Visierkimme, f -n szczerbina

Visierklappe, f -n podstawa celownika

Vorholer, m -s, – powrotnik

Vorhut, f -en szpica czołowa, straż przednia

W

Wachanzug, m -(e)s, …anzüge mundur wartowniczy

Wachdienst, m -(e)s, -e służba wartownicza

Wache, f -n warta

Wachposten, m -s, – posterunek wartowniczy

Waffenamt, n -(e)s, Ämter Biuro Uzbrojenia

Waffenfarbe, f -n kolor broni, służby

Waffenrock, m -(e)s, …röcke kurtka paradna

Waschzeug, n -(e)s, -e przybory do mycia

Wasserbombe, f -n bomba głębinowa

Wasserflugplatz, m -es, -…plätze wodowisko (lądowisko dla wodnosamolotów)

Wasserflugzeug, n -(e)s, -e wodnosamolot

Wechselstellung, f -en stanowisko zapasowe

Wehrdiensttauglichkeit, f -en zdolność do służby wojskowej

Wehrkreis, m -es, -e okręg wojskowy

Wehrkreisverwaltung, f -en administracja okręgu wojskowego

Welle, f -n fala (natarcia)

Werkzeugtasche, f -n pojemnik na narzędzia

Widerstandsnest, n -(e)s, -er gniazdo oporu

Winkel, m -s, – patka naramienna (w kształcie litery V)

Z

Zapfen, m -s, – oś spustu

Zeltausrüstung, f -en ekwipunek namiotowy

Zeltbahn, f -en płachta namiotowa

Zeltleine, f lina namiotowa

Zeltpflock, m -(e)s, -…pflöcke śledź namiotowy

Zeltstock, m -(e)s, -…stöcke maszt namiotowy

Zeltzubehörtasche, f -n worek na osprzęt namiotu

zerschlagen rozbić

Zerstörer, m -s, – niszczyciel

Zielaufklärung, f -en wykrywanie celów

Zielfernrohr, n -(e)s, -e celownik optyczny

Zubringer, m -s, – donośnik

Zubringerfeder, f -n sprężyna donośnika

Zünder, m -s, – zapalnik

Zusatzdetonator, m -s, -…detonatoren pobudzacz dodatkowy

Zweibein, n -es, -e dwójnóg

Zwischenziel, n -(e)s, -e cel pośredni

Podziel się tym artykułem!