Regulamin konkursu Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości
 • Organizatorem konkursu jest MyViMu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wioślarska 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000302482, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Fundatorem nagród w konkursie jest organizator XXXIII Ogólnopolskiej Giełdy Rzeczy Dawnych i Osobliwości w Łodzi, tj. Moto Weteran Bazar z siedzibą w Łodzi, ul. Pługowa 43, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7271109155.
 • Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 
 • Konkurs jest realizowany na stronie myvimu.com od 08.03.2018 r. do 12.03.2018 r.
 • Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej mailowo 12.03.2018 r. 
 • Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa pytania konkursowe i przesłanie jej za pomocą formularza na stronie
 • Nagrodami w konkursie są 10 pojedynczych zaproszeń uprawniające do wejścia na teren XXXIII Ogólnopolskiej Giełdy Rzeczy Dawnych i Osobliwości w Łodzi.
 • Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska niezbędnych do przekazania nagród. 
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 
 • Udział w Konkursie i uzyskanie statusu Uczestnika jest równoznaczne z:

- zobowiązaniem do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących wywołać po stronie Organizatora szkodę lub stawiać go w złym świetle;
- zobowiązaniem do przekazywania w ramach Konkursu jedynie informacji prawdziwych;
- zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu;

 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 • Organizator może w każdym momencie pozbawić Uczestnika statusu Uczestnika, w szczególności w przypadku naruszenia zasad wskazanych w Regulaminie Konkursu lub Regulaminie serwisu www.myvimu.com.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie myvimu.com

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.