Regulamin konkursu Noc Muzeów 2018

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest MyViMu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wioślarska 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000302482, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 

3. Konkurs jest realizowany na stronie myvimu.com 19.05.2018 r. w godzinach 19:00-1:00

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie wszystkich poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe i przesłanie ich za pomocą formularza na stronie.

5. W wypadku większej liczby prawidłowych zgłoszeń spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wylosowane zostanie zwycięskie.

6. Losowanie odbędzie się 21.05.2018

7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej mailowo do 22.05.2018 r. 

8. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki "Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera" Zenona Harasyma oraz zestaw gadżetów MyViMu (kubek, smycz, zakładka) 

9. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania niezbędnych do przekazania nagród. 

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

11. Udział w Konkursie i uzyskanie statusu Uczestnika jest równoznaczne z:

- zobowiązaniem do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących wywołać po stronie Organizatora szkodę lub stawiać go w złym świetle;
- zobowiązaniem do przekazywania w ramach Konkursu jedynie informacji prawdziwych;
- zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu;

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

13. Organizator może w każdym momencie pozbawić Uczestnika statusu Uczestnika, w szczególności w przypadku naruszenia zasad wskazanych w Regulaminie Konkursu lub Regulaminie serwisu myvimu.com.

14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie myvimu.com

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.