Regulamin konkursu Warszawska Giełda Kolekcjonerska
  1. Organizatorem konkursu jest MyViMu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wioślarska 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000302482, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator Giełdy KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5361730314
  3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 
  4. Konkurs jest realizowany na stronie myvimu.com od 09.04.2018 r. do 12.04.2018 r.
  5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej mailowo 12.04.2018 r. 
  6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa pytania konkursowe i przesłanie jej za pomocą formularza na stronie
  7. Nagrodami w konkursie jest 5 pojedynczych wejściówek na Warszawską Giełdę Kolekcjonerską
  8. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska niezbędnych do przekazania nagród. 
  9. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 
  10. Udział w Konkursie i uzyskanie statusu Uczestnika jest równoznaczne z:

- zobowiązaniem do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących wywołać po stronie Organizatora szkodę lub stawiać go w złym świetle;
- zobowiązaniem do przekazywania w ramach Konkursu jedynie informacji prawdziwych;
- zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu;

11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

12. Organizator może w każdym momencie pozbawić Uczestnika statusu Uczestnika, w szczególności w przypadku naruszenia zasad wskazanych w Regulaminie Konkursu lub Regulaminie serwisu www.myvimu.com.
13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie myvimu.com

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.

Rejestracja i logowanie w serwisie oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.