Zakladanie-wlasnego-prywatnego-muzeum-przykladowy-regulamin-muzeum

Zakładanie własnego prywatnego muzeum - przykładowy regulamin muzeum

Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Poradnika zakładania własnego prywatnego muzeum. Regulamin można pobrać również w postaci pliku .doc


W uzgodnieniu:( data)

Regulamin
Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Muzeum (nazwa) zwane dalej „Muzeum" działa w szczególności na podstawie ustawy
z dn.21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

Siedzibą Muzeum jest miasto …………, ul. …………, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Muzeum jest prywatną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której założycielem i właścicielem jest ………………, zam. ………….. ul. ………, PESEL ……….., zwany dalej „Założycielem”.

2. Założyciel zapewnia środki na utrzymanie i rozwój Muzeum.

§ 4

Muzeum używa pieczęci z napisem:
„Muzeum …………………..

ul. ………, ………….."

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM

§ 5

1. Muzeum prowadzi działalność określoną w art. l ustawy o muzeach.

2. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory
z zakresu historii, nauki, techniki wojskowej oraz użytkowej oraz dziedzin pokrewnych. Prowadzi w tym zakresie działalność edukacyjną.


§ 6

1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:

  1. gromadzenie zabytków i zbiorów w regulaminowo określonym zakresie,
  2. przechowywanie zabytków i zbiorów w warunkach zapewniających
   im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich
   w sposób dostępny do celów naukowych,
  3. urządzanie wystaw stałych, czasowych, oświatowych i wyjazdowych,
  4. katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
  5. konserwację zbiorów,
  6. udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji,
  7. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków luźnych,
  8. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

2. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje okres historyczny od początku średniowiecza do końca XX wieku.

3. Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi realizującymi podobne cele i zadania.

Rozdział III

ORGANIZACJA MUZEUM

§ 7

1. Na czele Muzeum stoi Założyciel.

2. Założyciel kieruje Muzeum jednoosobowo.

3. Założyciel może powołać społeczny zespół doradców wspomagający go w działalności. 4. Założyciel, w szczególności:

  1. pełni nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
  2. reprezentuje Muzeum na zewnątrz,
  3. przedstawia właściwym instytucjom sprawozdania i wnioski finansowo - inwestycyjne,
  4. kieruje wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem Muzeum.

§ 8

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy tematyczne:

  1) Dział Oręża gromadzący militaria, w tym przedmioty będące szeroko pojętą
  bronią, wyposażenie wojskowe, umundurowanie;

  2) Dział Techniki Użytkowej gromadzący zbiory z zakresu rozwoju
  społeczno-technologicznego;

  3) Dział Dokumentów gromadzący wszelkiego rodzaju dokumentację historyczno-
  techniczną oraz historyczno-społeczną;

  4) Dział Depozytów zawierający zbiory udostępnione.

§ 9

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Założyciela.
Rozdział IV

MAJĄTEK I FINANSOWANIE MUZEUM

§ 10

Majątek Muzeum stanowi własność Założyciela i może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 11

Działalność Muzeum jest finansowana:

  1) ze środków własnych Założyciela,

  2) darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych,

  3) z innych źródeł.

§ 12

Fundusze Muzeum lokowane są na rachunku bankowym Założyciela.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów prawa, a uzyskane z tej działalności środki mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań określonych w § 5.

2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej Muzeum podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 14

1. Połączenia lub likwidacji Muzeum może dokonać Założyciel w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, po uprzednim powiadomieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. W przypadku likwidacji Muzeum, Założyciel powiadamia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.

§ 15

1. Regulamin Muzeum wchodzi w życie z dniem jego uzgodnienia z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane jedynie w trybie określonym dla jego nadania.

Zatwierdzam:

..........................

podpis Założyciela

 


Opracował:
Paweł Zaniewski – Założyciel
Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej
www.zaniewscy.mazowsze.pl

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.